10ª Olimpiade dele Clanfe 2017 - STAMPA - Primorski Dnevnik 30 luglio 2017
spiz logo lettere azzurro
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

Iscrizione alle Clanfe senza login pulsante più sotto

 

17ª OLIMPIADE dele CLANFEIscrizione - Subscription

Dal primorski dnevnik di domenica 30 luglio 2017
 
2017 07 30 olimpiade clanfe 10 primorski dnevnik WEB

KOPALIŠČE AUSONIA - Olimpijada klanf

Neugnani, zabavni, norčij polni skoki v vodo že desetič navdušili

 
Vzemite tradicionalno, že skoraj legendarno tržaško kopališče Ausonia in množico navdušencev skakanja v vodo vseh starosti. Temu dodajte neizmerno ljubezen do Trsta in vsega, kar se neposredno navezuje na življenje, kakršno ga pojmujejo Tržačani. Nikakor ne pozabite na zagnano voljo do uganjanja vragolij in zabave. Če vse skupaj pomešate, dobite recept priljubljene tržaške prireditve – Olimpijade klanf, ki je letos dosegla svojo prvo okroglo obletnico.
»Deseto izvedbo norega tekmovanja skokov v vodo, pri katerem sta bolj kot izvajanje neoporečnih tehnično-športnih prvin pomembna izvirnost in domišljija, praznujemo z iskrenim navdušenjem,« je povedal glavni pobudnik olimpijade in predsednik društva SPIZ Mauro Vascotto. Ob jubileju so izdali priložnostno brošuro, v kateri so zabeležene zgodovina, zanimivosti in pisane anekdote vseh dosedanjih olimpijad.
Vascottovo veselje je bilo na višku: »Zamisel se je porodila bolj za šalo kot za res. Nikoli ne bi pričakoval, da bo Olimpijada klanf postala občutena do take mere. Za svojo jo doživljajo pripadniki vseh generacij in to je po mojem eden izmed naših največjih dosežkov.« V šestih različnih starostnih kategorijah tekmujejo predstavniki vseh generacij. Včeraj je torej številne gledalce še posebno presunila ekipa, v kateri so se prepletale štiri generacije: istočasno so v bazen skočili praded, ded, oče in sin.
V tekmovalnem programu je sodelovalo dvesto razgretih ljubiteljskih skakalcev in skakalk. Najmlajša udeleženka je bila stara štiri leta, najstarejši pa oseminsedemdeset let. Velika večina je prihajala iz tržaške občine, glas o nenavadnem tekmovanju pa se je razširil tudi čez veliko lužo. Nanj se je med drugimi prijavil Američan iz zvezne države Massachusetts. Kategorija zase so »skoki ufo« ali popolnoma izmišljeni skoki v vodo s spremljevalno koreografijo, dodelano do zadnjega detajla, skratka pravi šov.
Veliko zanimanje vselej uživajo skupinski skoki. Pri teh je zlasti pomembno, da že s samim imenom pritegnejo pozornost. Nikoli ne zmanjkajo tisti, ki se igrajo z besedami, kot na primer skupina Fanta morbin, ki je tržaški morbin (željo po zabavi) povezala z znano osvežilno pijačo in ponazorila vrsto steklenic oranžade, pomfrija, pice in hitre hrane. V navdih tekmovalcem so seveda tudi njihovi najljubši junaki iz risank, filmov, nadaljevalk ali pa znani glasbeniki in filmski zvezdniki. Namesto Gospodarja prstanov se je na skakalni deski Ausonie zvrstil nastop Gospodarja klanf, ne ravno zanesljivi reševalci iz vode Baywatch Ausonia, hudomušni člani disko glasbene skupine iz 70. let Villag Pipol. Živobarvnih kostimov, zagnane glasbe in vzklikanja je bilo na pretek.
Posebno mesto v srcih organizatorjev ima Andrea Pisano, ki si kljub hujšim telesnim poškodbam, zaradi katerih je na vozičku, redno želi sodelovati in si vsakič prisluži najbolj prisrčen aplavz občinstva in sotekmovalcev. Tokrat je prevzel vlogo svetovno znane baletke v belem baletnem krilcu. Mnogi morda v njem vidijo tisti pogum in ironijo v najtežjih trenutkih življenja, ki bi si ju sami želeli imeti. Olimpijada klanf pomeni namreč poleg vsega drugega občuteno sosledje različnih osebnih zgodb in dojemanja sveta.
Najboljši oz. najbolj zabavni in originalni tekmovalci so si prislužili obesek v obliki podkve (»klanfe«), ki ga je za deseti jubilej prireditve izdelala draguljarna Ghirigoro. Kot kraljica klanf je zavladala Giulia Zerjal (57,20 točke), absolutni zmagovalec med moškimi pa je bil Stefano Di Luciano (56,30). V kategoriji »ufo« je na najvišjo stopničko stopil Lorenzo Barbaria. Priznanje za morbin si je prislužila ekipa WLF.
S slovesnim nagrajevanjem je padel zastor nad jubilejno deseto olimpijado. Kopališče Ausonia bo neustavljive tekmovalce spet privabilo v prihodnjem poletju. Še pred tem pa društvo SPITZ vabi vse, naj se septembra udeležijo Rampigade Sante, vzpona s kolesom ali peš po strmem klancu Scala Santa.
 
Vesna Pahor
 
TRADUZIONE (Grazie infinite a Dunja Fabjan)

STABILIMENTO BALNEARE AUSONIA – Olimpiade delle Clanfe

TUFFI VIVACI, DIVERTENTI, BUFFI, ENTUSIASMANO PER LA DECIMA VOLTA

Prendete il classico, quasi mitico stabilimento balneare triestino Ausonia e una moltitudine di fan dei tuffi, di tutte le età. A questo aggiungete l'immenso amore per Trieste e per tutto quello che è collegato direttamente al vivere triestino. Non dimenticate l'entusiasmo per gli scherzi e il divertimento. Se mescolate tutto insieme otterrete la ricetta del popolare evento triestino – l'Olimpiade delle Clanfe, che quest'anno ha raggiunto il suo primo 'anniversario tondo'.
»La decima edizione della pazza gara di tuffi, dove sono più importanti l'originalità e la fantasia rispetto all'impeccabile esecuzione degli elementi tecnico-sportivi, è stato celebrato con sincero entusiasmo,« ha detto il promotore principale dell'olimpiade e presidente dell'Associazione SPIZ Mauro Vascotto. In occasione dell'anniversario hanno pubblicato una brochure nella quale sono descritte storia, curiosità e aneddoti delle precedenti olimpiadi.
La gioia di Vascotto era al culmine: »L'idea è nata più per divertimento che altro. Non mi sarei mai aspettato che l'Olimpiade delle clanfe diventasse una manifestazione sentita a tal punto. Partecipanti di tutte le generazioni la sentono come propria e questo secondo me è uno dei nostri maggiori successi.« Rappresentanti di tutte le generazioni competono in sei diverse categorie. Ieri gli spettatori sono rimasti particolarmente colpiti dal gruppo composto da quattro generazioni: nella piscina sono saltati simultaneamente il bisnonno, il nonno, il papà e il figlio.
Al programma della competizione hanno partecipato duecento tuffatori e tuffatrici amatoriali pieni di entusiasmo. La più giovane aveva quattro anni, il più anziano ottantotto. La stragrande maggioranza proveniva dal comune di Trieste, ma la voce riguardo a un insolito concorso ha raggiunto anche l'altra sponda dell'oceano. Al concorso si è iscritto anche un americano proveniente dal Massachussets. Una categoria a parte erano i “salti ufo” ovvero salti completamente inventati con anche una coreografia d'accompagnamento, rifiniti nei minimi dettagli, insomma un vero e proprio show.
Godono sempre di grande interesse i salti di gruppo. Per questi è molto importante che già dal nome attirino attenzione. Non mancano mai i giochi di parole, come per esempio il gruppo Fanta morbin, che ha collegato il morbin triestino con la nota bevanda rinfrescante, e ha “mostrato” una serie di bottiglie di aranciata, patatine fritte, pizze e fast food. L'ispirazione per i concorrenti viene spesso anche dai loro personaggi preferiti dei cartoni animati, film, serie tv oppure da musicisti famosi e star del cinema. Al posto del Signore degli anelli ha fatto capolino sul trampolino la performance del Signore delle clanfe, i non proprio affidabili soccorritori di Baywatch Ausonia, i membri maliziosi del gruppo disco music degli anni '70 Villag Pipol. Costumi colorati, musica animata e applausi abbondavano.
Nel cuore degli organizzatori ha un posto speciale Andrea Pisano, che nonostante le gravi ferite, per le quali è in sedia a rotelle, vuole regolarmente partecipare e ogni volta si guadagna l'applauso più caloroso da parte del pubblico e degli altri concorrenti. Questa volta ha impersonato una ballerina di fama mondiale in una gonna bianca. In molti forse vedono in lui quel coraggio e ironia che vorrebbero avere anche loro nei momenti difficili. L'Olimpiade delle clanfe significa anche, oltre a tutto il resto, percepire empatia verso le diverse storie personali e la percezione del mondo.
I concorrenti migliori ovvero i più divertenti e originali hanno vinto un ciondolo a forma di ferro di cavallo (clanfa) che è stato confezionato in occasione del decimo anniversario dalla gioielleria Ghirigoro. Come regina delle clanfe ha vinto Giulia Zerjal (57,20 punti), il vincitore assoluto tra gli uomini è stato Stefano Di Luciano (56,30). Nella categoria “ufo” è salito sul gradino più alto Lorenzo Barbaria. Il riconoscimento per il morbin è stato guadagnato dalla squadra WLF.
Con la solenne premiazione è calato il sipario sulla decima Olimpiade delle clanfe. Lo stabilimento balneare Ausonia ospiterà gli innarrestabili concorrenti la prossima estate. Prima di questo però l'associazione SPIZ invita tutti a partecipare a settembre alla Rampigada Santa, la salita in bicicletta o a piedi lungo il ripido pendio della Scala Santa.
Vesna Pahor
 

copyright © 2017 primorski dnevnik tutti i diritti riservati

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal