2ª Rampigada Santa 2013 - Rassegna Stampa - WEB
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

iscrizione Rampigada pulsante più sotto

 
spiz buone feste

La 2ª Rampigada Santa 2013 nel WEB...

...buona navigazione...

Più o meno ogni settimana facciamo una ricerca nei principali motori di ricerca per scovare materiale che ci riguardi, o che parli di noi. Questo articolo l'abbiamo trovato per caso il 26 ottobre 2013. Fino a quel giorno sembrerebbe non sia esistito. Nelle ricerche dei giorni precedenti non esisteva e di sicuro non era alla pagina 45 della Sezione Sport del giornale in edicola sabato 21 settembre come riporta la dicitura online... controllate sul cartaceo se siete diffidenti... la querelle con il quotidiano di Trieste nata dall'ostracismo alla nostra associazione si fa sempre più misteriosa... :-)

Da "IL PICCOLO Online" di Trieste di sabato 21 settembre 2013

2013 09 21 rampigada santa 02 il piccolo onlineCentinaia di podisti e ciclisti pronti per la “Rampigada”

Riuscirà la “Rampigada Santa” a bissare il successo ottenuto inaspettatamente nel 2012? L’associazione di promozione sociale Spiz ci riprova e, a giudicare dagli ingredienti scelti, la ricetta che...

Riuscirà la “Rampigada Santa” a bissare il successo ottenuto inaspettatamente nel 2012? L’associazione di promozione sociale Spiz ci riprova e, a giudicare dagli ingredienti scelti, la ricetta che verrà proposta per la seconda edizione dovrebbe incontrare nuovamente il gradimento del pubblico. Il via alla kermesse sportiva, all’insegna del “tipicamente triestino”, verrà dato questa mattina, a partire dalle 10. Epicentro dell’intera manifestazione sarà l’erta che dal rione di Roiano si arrampica fino all’altipiano carsico, dove verrà allestito il Rampigada Santa Village, all’ombra dell’Obelisco di Opicina. Sarà l’occasione per servire l’antipasto dell’evento principale, quello di domenica mattina, un melting pot di iniziative dedicate alla promozione della mobilità e degli stili di vita sostenibili, che andranno avanti fino al tramonto, quando sarà il turno dell’Osmizada Santa. Il piatto forte della due giorni, come anticipato, verrà servito domani mattina, a partire dalle 10, quando, con partenze singole scaglionate ogni 30 secondi, i ciclisti e i podisti iscritti si sfideranno lungo i 2000 metri di tornanti e di rampe lastricate di pavè, sfidando una pendenza media del 16% che, in alcuni punti, supera il 20%. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere i 343 metri dell’Obelisco nel minor tempo possibile.
Il percorso verrà chiuso al traffico dalle 9.30 alle 15. (l.s.)
Luca Saviano

copyright © 2013 IL PICCOLO - tutti i diritti riservati

 

 

 


Da "LJUDSTVO TEKAČEV" di domenica 22 settembre 2013

2013 09 22 rampigada santa 02 ljudstvo tekacevRampigada Santa

flag button slovenijaPrebivalci tržaške ulice Scala santa (Svete stopnice) so v nedeljo, 22. septembra, ulico za dobre tri ure prepustili organizatorjem in udeležencem tekaške-pohodniške-kolesarske prireditve Rampigada Santa. To ni bilo golo tekmovanje, čeprav so sodelovala nekatera zveneča imena italijanskega gorskega teka in kolesarstva, prireditev je bila del dogajanja ob dnevu evropske mobilnosti in poudarjen je bil njen družabnostni vidik.
Organizatorji, tržaško društvo SPIZ, ki se nepridobitno in volontersko ukvarja s spodbujanjem družbene integracije, so se prireditve lotili na podlagi pozitivnih izkušenj s pripravo prve Rampigade. Le-ta ne odmeva v večjih medijih, dosega pa številne Tržačane odprtega duha, ki se znajo poveseliti drug z drugim. Nastopilo je 220 hodcev, gorskih in drugih tekačev ter kolesarjev. Proga je bila speljana od začetka do konca ulice, dolge dva kilometra, z višinsko razliko 315 metrov, vodila pa je od (praktično) središča Trsta (Rojan, v bližini železniške postaje) do Obeliska, kjer se začnejo Opčine. Prav lahko bi jo poimenovali tudi Tržaški severni pekel, saj je tlakovana z granitnimi kockami, ki spominjajo na klasično kolesarsko dirko Pariz-Roubaix.
Z vzponom so se spopadli tako mladi kot stari, najmlajši je bil triletni Mattia Bembi, najstarejši 74-letni Claudio Sterpin, najstarejša je bila Valeria Grigio. Absolutno najboljši čas je zabeležil Alessandro Magli, eden najboljših italijanskih kolesarskih »plezalcev« (10:48), drugi je bil Lawrence Osborne (12:12), tretji pa je bil najhitrejši tekač Marco Moretton (12:15). Najhitrejša ženska je bila Daniela Da Forno, absolutno je bila 18. s časom 14:23, ko je tekla, nato pa je še sedla na kolo in zabeležila še drugi najboljši čas med kolesarkami (18:08) – najhitrejša na kolesu je bila Michela Facchin (17:33). Druga tekačica je bila Giulia Della Zonca (15:14), Tržačanka, ki že nekaj let domuje na Golcu. Tretja je bila Loredana Gustini (15:51).
Ker na Tržaškem tekaška zveza Fidal z nejevoljo gleda tekaške prireditve, pri katerih ne sodeluje, so organizatorji iz društva SPIZ, vodi jih prizadevni Mauro Vascotto, prisiljeni v popolnosti spoštovati zakonska določila, ki določajo potek takšnih tekem. To je med drugim pomenilo, da so od vseh sodelujočih poleg startnine zahtevali tudi zdravniško potrdilo, ki ga tujcem, tudi Slovencem, doslej praviloma ni bilo treba predložiti – zadoščala je izjava, da tekač vso odgovornost prevzame nase. Nekaj sodelujočih so tako izgubili, ta izkušnja pa opozarja na morebitne težave Slovencev na prihodnjih tekaških prireditvah (Nabrežina, Palmanova, Medea ...).
Vascotto je v pogovoru s poročevalcem Ljudstva tekačev v Trstu namreč povedal, da je prav v minulih dneh Italija zaostrila obveznost, povezano z zdravniškim potrdilom, tako da naj bi to postalo obvezno za vse, brez izjem in bližnjic. »To pa je v nasprotju z evropsko prakso, kajti EU je sprejela smernico, po kateri se državljani lahko udeležujejo športnih prireditev po lastni izbiri in na lastno odgovornost. Vsepovsod po Evropi to velja, le pri nas ne. Pa bi zadoščalo, da Italija to smernico uvrsti v svoj pravni red – in zadeva bi bila urejena.« Utegne se torej zgoditi, da se bo športno odpiranje Italije in brisanje tekaških meja v Evropi ustavilo, da bo birokracija številne slovenske tekače odvrnila od udeležbe na tekih v severovzhodni Italiji, vključno s cvetočim sodelovanjem med tekaškimi kolektivi v Furlaniji in na Primorskem.
Izide najdete na povezavi.
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 30 IMG 1101
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 62 IMG 1135
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 27 IMG 1096
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 90 IMG 1170
Fotogalerija je na povezavi.

2013 09 22 rampigada santa 02 ljudstvo tekacevRampigada Santa

flag button italiaTraduzione Dunja F.

Domenica 22 settembre gli abitanti della via triestina Scala Santa hanno lasciato per tre ore la loro via agli organizzatori e ai partecipanti all'evento podistico-trekking-ciclistico Rampigada Santa. Quest'ultimo non è stato solo una gara, seppur vi abbiano partecipato alcuni nomi di spicco della corsa in montagna e del ciclismo, ma faceva parte degli eventi organizzati durante la giornata della mobilità europea ed è stato sottolineato l'aspetto sociale della manifestazione.
Gli organizzatori, l'associazione triestina SPIZ, che è attiva come organizzazione non-profit e di volontariato nel promuovere l'integrazione sociale, hanno intrapreso l'organizzazione dell'evento sulla base dell'esperienza positiva maturata durante la prima Rampigada. Questa non trova eco nei media principali, ma riesce a raggiungere moltissimi triestini dallo spirito aperto, che sanno come divertirsi in compagnia. Hanno partecipato 220 escursionisti, podisti e ciclisti. Il percorso andava dall'inizio alla fine della via, che è lunga due chilometri, con un dislivello di 315 metri, e porta (quasi) dal centro di Trieste (Roiano, vicino alla stazione ferroviaria) fino all'Obelisco, dove inizia Opicina. Potremmo rinominarla anche Inferno nord triestino, visto che la pavimentazione è fatta da sanpietrini, che ricordano la classica corsa ciclistica Parigi-Roubaix.
Hanno affrontato la salita sia giovani che anziani, il più giovane è stato Mattia Bembi di 3 anni, il più anziano il 74-enne Claudio Sterpin, la più anziana Valeria Grigio. Il miglior tempo assoluto è stato ottenuto da Alessandro Magli, uno dei migliori “scalatori” ciclisti italiani (10:48), il secondo è stato Lawrence Osborne (12:12), il terzo invece il podista più veloce Marco Moretton (12:15). La donna più veloce è stata Daniela Da Forno, che in classifica assoluta era 18ma con il tempo di 14:23 per quel che riguarda la corsa, successivamente si è seduta sulla bici ed è stata la seconda migliore tra le cicliste (18:08) - la ciclista più veloce è stata Michela Facchin (17:33). Seconda tra le podiste è arrivata Giulia Della Zonca (15:14), triestina che da diversi anni abita a Golec. Terza è arrivata Loredana Gustini (15:51).
Poiché l'associazione triestina Fidal non vede di buon occhio gli eventi podistici ai quali non partecipa, gli organizzatori, guidati dal solerte Mauro Vascotto, devono rispettare in modo preciso le disposizioni di legge che regolano il corso di tali competizioni. Questo ha significato tra le altre cose dover richiedere a tutti i partecipanti oltre alla quota di iscrizione anche un certificato medico, che gli stranieri, tra cui gli sloveni, finora di prassi non avevano bisogno di presentare - bastava una dichiarazione da parte del corridore che si assumeva tutte le responsabilità. In questo modo hanno perso alcuni partecipanti, quest'esperienza quindi sottolinea potenziali problemi da parte di cittadini sloveni nel partecipare a futuri eventi podistici (Aurisina, Palmanova, Medea ...).
In un intervista a Trieste con il reporter del Popolo dei podisti (Ljudstvo tekacev) Vascotto ha dichiarato che proprio negli ultimi giorni l'Italia ha rafforzato l'impegno, collegato al certificato medico, che dovrebbe essere reso obbligatorio per tutti, senza eccezioni e scorciatoie. "Questo è in contrasto con la prassi europea, dal momento che l'UE ha adottato una linea guida secondo la quale i cittadini possono partecipare a manifestazioni sportive secondo la propria scelta e sotto la propria responsabilità. Ovunque in Europa vale questo, solo da noi no. In fondo basterebbe che questa linea guida fosse recepita dall'Italia nella propria legislazione - e la questione sarebbe risolta". Può quindi accadere che l'apertura sportiva dell'Italia e l'eliminazione delle frontiere podistiche in Europa si fermi, che la burocrazia scoraggi i molti corridori sloveni dalla partecipazione alle gare dell'Italia nord-occidentale, inclusa la cooperazione fiorente tra i collettivi podistici in Friuli e sul Litorale.
I risultati possono essere visualizzati su questo link.
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 30 IMG 1101
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 62 IMG 1135
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 27 IMG 1096
2013 09 22 rampigada santa 02 japelj 90 IMG 1170
La galleria delle foto è a questo link..

copyright © 2013 LJUDSTVO TEKAČEV - all right reserved


Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 1703

  

app  livetriesteitrieste

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal